Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de inhoud van deze website te verzekeren, aanvaardt PlakGoed geen enkele verantwoordelijkheid daarvoor. PlakGoed wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen de garantie dat de inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de hand. PlakGoed geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. PlakGoed geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door PlakGoed vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.
Gebruik van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PlakGoed is strikt verboden. Voor een verzoek tot gebruik van enig deel van de inhoud van deze website kunt u contact opnemen met PlakGoed via info@plakgoed.nl.